Regulamin


Regulamin Pensjonatu „Am Wald” w Lautenthal


1.Pokój wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.

2.Życzenie przedłużenia pobytu, Gość Pensjonatu powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.

3. Cena za pokój jednoosobowy wynosi 35 € za dobę. Cena za pokój dwuosobowy 30 € za osobę/ za dobę. 
Dziecko do 3 lat pobyt bezpłatny we wspólnym łóżku. Dzieci w wieku 3-12 lat na dodatkowym łóżku 20 / doba. Ilość dostawek w pokoju 1 szt.

Podana cena zawiera podatek. Dodatkowo płatna jest opłata klimatyczna : 1,50 €/doba dla osoby dorosłej, 0 ,50 €/doba dla dzieci i młodzieży od 6 do 15 lat.

4.W przypadku rezerwacji grupowych i rodzinnych ceny ustalamy indywidualnie.

5.W cenę noclegu wliczone jest śniadanie w formie bufetu. Śniadanie podajemy od godz 7.30 do godz 10.00. W niedzielę i dni świąteczne śniadanie od 8.00 do 10.00.

6.Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu.

7.Gość Pensjonatu ma obowiązek dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu, Recepcjonista ma obowiązek odmowy wydania klucza do pokoju.

8.Parkowanie dozwolone jest w wyznaczonych miejscach. Parking przy Pensjonacie jest bezpłatny, niestrzeżony. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu oraz mienia w nich pozostawionego, należącego do Gościa.

9.W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nie dostosowania się do zakazu, Gość zostanie obciążony kwotą 100 Euro oraz ewentualnymi kosztami interwencji straży.

10. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

11. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Pensjonatu  urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju (z wyłączeniem ładowarek do laptopa, ładowarek do telefonu, golarek elektrycznych, suszarek do włosów).

12 .Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia klucza, Gość ponosi opłatę w wysokości 200 Euro.

13.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

14.Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju Pensjonatu przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Pensjonat przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

15.Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń odbywa się podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę.

16.Gość Pensjonatu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

17.Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju Gościa Pensjonatu w godzinach 8.00 – 21.30.

18.W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00

19. Nielegalne korzystanie z internetu w celu pobierania czy rozpowszechniania filmów, muzyki, gier i innych dóbr chronionych prawem autorskim jest zabronione i karalne.

20.Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych,  jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji.

21.Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Pensjonatu bez zwrotu kosztów.

22 Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Pensjonatu lub innych osób przebywających w Pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokój Pensjonatu.

23. Pensjonat ma prawo do odmowy zakwaterowania osobom będąym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz osobom które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

Zasady rezerwacji pobytu

1.Rezerwacji można dokonać telefonicznie, osobiście, bądź korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej
www.amwaldpension.de

2.Dokonanie rezerwacji wiąże się z przyjęciem i akceptacją ogólnych zasad rezerwacji i pobytu w Pensjonacie „Am Wald”.

3.Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 40% ogólnej kwoty, najpóźniej następnego dnia po dokonaniu rezerwacji.
4.Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zaliczki na konto podane na stronie
www.amwaldpension.de

5.Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem.
W przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów.

6.W przypadku nie wpłacenia zaliczki we wskazanym terminie rezerwacja zostanie anulowana

7.Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu

8.Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować podczas meldowania się w Pensjonacie.

9.Regulamin Pensjonatu podany jest do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.amwaldpension.de,  w drodze indywidualnego zapoznania się przez Gościa przy czynnościach meldunkowych.